Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.                   

1.1. De opdrachtnemer: Inge Hol Coaching, ingeschreven bij Hacienda te El Puerto de Santa María onder BTW nummer ES-X8281048J. Website: www.ingehol.nl / email: inge@ingehol.nl               

1.2. Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of instantie die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat tot het verrichten van diensten.

1.3 Diensten: De diensten die door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden geleverd.

1.4. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.               

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever betreffende de levering van diensten door de opdrachtnemer aan de klant.

1.6. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of de opdrachtnemer worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.7. Schriftelijk: Per brief of email.        

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2.​1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en/of overige

verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord te gaan

via de website door het plaatsen van een online bestelling bij de Opdrachtnemer dan wel een akkoord

via de e-mail, verklaart de klant dat hij of zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en er tevens mee akkoord gaat.

2.4 De Opdrachtnemer wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

2.5. In het geval één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn of nietig mochten worden verklaard, blijven de Overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde Algemene voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte van de algemene voorwaarden zal worden vervangen door een bepaling van overeenkomstige strekking als de oorspronkelijke bepaling, voor zover de wet dat toelaat. 

2.6. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor, voor zover deze Overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3 – Offertes & totstandkoming Overeenkomst

3.1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. De Opdrachtgever staat ervoor in naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst essentiële informatie te hebben gegeven. 

3.2. De door de Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. De Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.3. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze Schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de Overeenkomst gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.

3.5. Offertes, genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolg opdrachten of diensten.

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7. De Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de getekende offerte niet te accepteren, zonder gehouden te zijn de reden daarvoor aan Opdrachtgever mede te delen.

3.8. Hoewel Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Offertes, waaronder begrepen pakketprijzen en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren Diensten dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden de Opdrachtnemer niet.

3.9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop de Opdrachtnemer zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van de offerte, het traject of welke overeenkomst dan ook, dan is de Opdrachtnemer bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.10. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar prijzen op te wijzigen. Indien deze wijziging tot stand komt na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Opdrachtnemer de vooraf afgesproken prijs respecteren voor alle Diensten die binnen de Overeenkomst op dat moment en voor een specifieke duur zijn afgesproken. De prijswijzigingen zullen echter wel doorgevoerd worden op toekomstige en of extra Overeenkomsten, tevens voor vervolgtrajecten.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht 

4.1. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Opdrachtnemer is bevestigd, kan Klant de overeenkomst ontbinden.

4.2. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de resultaten behaald door de Klant tijdens of na afloop van de Overeenkomst en levering van Diensten. Het succes van de Klant is geheel afhankelijk van de inspanning van de Klant zelf. De Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de Klant een bepaald financieel succes behaald. 

4.3. De Opdrachtnemer zal haar te leveren dienstverlening naar haar allerbest vermogen uitvoeren en heeft daarbij een inspanningsverplichting. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan de door de Klant gestelde doel(en).

4.4. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, inclusief op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Klant is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.7. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Klant en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4.8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

4.9. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens de Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de Opdrachtnemer die daardoor direct of indirect ontstaan.

4.10. Indien de Klant te laat verschijnt op een individuele coachingsessie, wordt de tijd die de Klant te laat is in mindering gebracht op de totale tijdsduur. De Klant wordt in dat geval niet ontslagen van de betalingsverplichting en heeft geen recht op restitutie.

Artikel 5 – Facturering en betalingsvoorwaarden

5.1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

5.2. Na de vervaldatum is de Klant van rechtswege in verzuim en heeft de Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Indien betaling achterwege blijft, kan de Overeenkomst eenzijdig door de Opdrachtnemer worden opgeschort, dit zonder dat de Opdrachtnemer dientengevolge jegens de Klant schade plichtig kan worden. 

5.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

5.4. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien de Klant in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd het volledige bedrag op te eisen. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door de Opdrachtnemer plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is de Opdrachtnemer gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

5.5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Klant, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor de Klant, zowel de proceskosten, de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met de te late betaling(en).

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht, meerwerk

6.1. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in de Opdracht van de Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende Opdracht aan de Klant in rekening. De Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de Opdracht bij de Klant in rekening brengen.

Artikel 7 – Opschorting, ontbinding & tussentijdse opzegging

7.1. De Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

7.2. Indien de Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.3. Annulering van een Opdracht dient schriftelijk te geschieden. Annulering is een feit als de Opdrachtnemer ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annulerings e-mail.

7.4. De Opdrachtnemer heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de Klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

7.5 Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van de Opdrachtnemer aanleiding is om anderszins over een te komen.

7.6. Afspraken die onderdeel zijn van langlopende trajecten, dienen minimaal 48 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak dient altijd binnen de duur van het programma plaats te vinden. De Opdrachtnemer kan niet garanderen dat er ruimte is binnen de agenda een gesprek in te halen. Dit kan betekenen dat een afspraak alsnog komt te vervallen. Indien de afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd, vervalt de afspraak en kan deze niet ingehaald worden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Voor aanvaarde opdrachten heeft de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Indien de  Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en gederfde verlies.

8.3. Indien de Klant enig aan de Opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, blijft zij naast deze derden hoofdelijk aansprakelijk jegens de Opdrachtnemer voor alle verplichtingen uit hoofde van deze opdracht.

Artikel 9 – Vrijwaringen

9.1 De Klant vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Opdrachtnemer toerekenbaar is. 

Artikel 10 – Rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1. Het is de Klant zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden om de door de Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de Klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de Opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

10.2. Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij de Opdrachtnemer.

Artikel 11 – Geheimhouding & Privacy

11.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de Overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

11.2. Moet de Opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de wederpartij niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

11.3. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever die worden vermeld op de factuur, offerte, de Diensten of door Opdrachtgever worden verstrekt, worden door de Klant verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de Opdrachtnemer: de Overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de Klant nakomen.

11.4. Indien de Opdrachtnemer gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

11.5. De Opdrachtnemer beschikt over een Privacy Policy welke te vinden is op haar website.

Artikel 12 – Klachten

12.1. Indien de Klant ontevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan dient dit zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. De Klant dient de klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven, zodat de Opdrachtnemer in staat is te reageren en, indien de klacht gegrond is, de klacht te herstellen.

12.2. Klachten dienen binnen veertien (14) dagen na het ontstaan / de constatering ervan gemeld te worden. Indien de Klant klachten later meldt, bestaat er geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12.3. Het bestaan van een klacht, heeft geen invloed op de verplichting tot betaling door de Opdrachtgever.

Mei 2022