Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

  1. Opdrachtnemer: Inge Hol Coaching, gevestigd te Calle de los Arcos 19, 11500 El Puerto de Santa Maria, Spanje, geregistreerd bij het Registro Mercantil Central en ingeschreven bij Hacienda onder nummer ESX8281048J.
  2. Klant: de natuurlijke of (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten.
  3. Diensten: all diensten die geleverd worden door de Opdrachtnemer aan de Klant, waaronder (online) training, advisering, coaching, informatieverstrekking, masterclasses en workshops, persoonlijke coaching en berichtgeving. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
  4. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder digitale documenten en informatie of gegevensdragers.
  5. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Klant en Opdrachtnemer tot het leveren van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van de Klant.
  6. Partijen: Klant en Opdrachtnemer gezamenlijk.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan respectievelijk aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Klant en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Indien Klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn en in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. Voorgaande laat de geldigheid van alle overige bepaling onverlet.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer zal klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
 6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Klanten zijn gehouden de wijzigingen te accepteren. 

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 3 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opdrachtnemer heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. 
 2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door de Klant verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de daadwerkelijke omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen.
 3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het uitvoeren van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en/of diensten. 

 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat Klant de door de Opdrachtnemer gedane aanbieding schriftelijk of digitaal heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van de klant, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Opdrachtnemer opnieuw uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien klant een opdracht aan Opdrachtnemer bevestigd zonder dat Opdrachtnemer daaraan vooraf een aanbieding verstrekt, is Opdrachtnemer pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk of digitaal aan klant heeft bevestigd.
 3. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer of zodra Opdrachtnemer – zonder tegenwerping van klant – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
 4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen klant en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen uitvoeringstermijn en prijs door Opdrachtnemer wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.  
 5. Indiens tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Opdrachtnemer de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst, inclusief uitvoeringstijd en de overeengekomen prijs. 

 

Artikel 5 – Verplichtingen klant

 1. Klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct, compleet en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig, in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. 
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Klant is gehouden Opdrachtnemer direct te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de gevraagde gegevens, zijn voor rekening van klant. 
 5. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
 6. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor 
  1. Het leveren van complete en correcte informatie
  2. Betaling van de eigen belasting, rekeningen, boekhouding etc. 
  3. het behalen van de met de Opdrachtnemer verstrekte opdracht beoogde doelstellingen en resultaten.
 7. Klant is verplicht de gegevens uit de ontvangen bescheiden te allen tijde door te lezen en te controleren op juistheid en eventuele onjuistheden en gewenste wijzigingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, door te geven aan Opdrachtnemer.
 8. Klant mag eventueel verkregen inlogcodes voor een bij Opdrachtnemer afgenomen online cursus, training of begeleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.
 9. Klant mag door Opdrachtnemer verstrekte documenten, sjablonen, werk bestanden, behoudens schriftelijke toestemming daartoe van Opdrachtnemer, nimmer be- of verwerken (buiten het traject om), verveelvoudigen en/of doorverkopen c.q. aan derden verstrekken. De door Opdrachtnemer gemaakte documenten zijn eigendom van de Opdrachtnemer waarop intellectuele eigendomsrechten gelden die verder zijn uitgewerkt in artikel 19 van deze voorwaarden.

 

Artikel 6 – Uitvoering

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van klant omtrent de uitvoering van de overeenkomst. 
 2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Opdrachtnemer rust echter slechts een inspanningsverbintenis en zij is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van de door haar geleverde diensten, documenten, begeleiding, gegeven advies, aangeboden cursus en overige onderdelen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van klant, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
 4. De toepassing van artikel 7:404 (persoonlijke uitvoering), 7:404 lid 2 (meerdere opdrachtnemers, ieder voor het geheel aansprakelijk) en 7:409 (verplichting erfgenamen Opdrachtnemer) van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht voor de klant die niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 6. Indien de overeenkomst in fasen worden uitgevoerd, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of aangeleverd. Bij het uitblijven van een reactie binnen 14 dagen, worden de resultaten als correct beschouwd en is klant gehouden tot betaling van het overeengekomen bedrag.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door klant niet wordt betaald, is Opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten. 
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan klant verschuldigd is. Voor het gebruik van klantnaam en persoonlijke gegevens van consumenten, zal altijd voorafgaande schriftelijke toestemming worden gevraagd. 

 

Artikel 7 – Uitvoeringstermijnen

 1. Uitvoering zal plaatsvinden binnen een door Opdrachtnemer opgegeven termijn. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 2. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient klant Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Opdrachtnemer alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het werk op te leveren danwel uit te voeren. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
 3. Indien Opdrachtnemer gegevens of instructies nodig heeft van klant, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat klant deze aan Opdrachtnemer verstrekt.
 4. Klant is gehouden de resultaten, adviezen en plannen binnen 14 dagen te controleren of het overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 5. Na afronding dan wel het verstrijken van de in het voorgaande lid genoemde termijn, wordt de overeenkomst als deugdelijk uitgevoerd beschouwd en komen daarna ontdekte onjuistheden, onvolkomenheden en overige gewenste aanpassingen voor rekening en risico van klant. 

 

Artikel 8 – Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolgen van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van haarzelf, werknemers of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk, internet voorziening of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, pandemieën of epidemieën, maatregelen van overheidswege en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van klant worden de verplichtingen opgeschort to het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Opdrachtnemer, en noch krachtens de wet,een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Opdrachtnemer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet is staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden of blijvend van aard is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 4. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 – Tarieven en (prijs)wijzigingen

 1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief, andere overheid heffingen, reis-, en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 2. Opdrachtnemer berekent diensten op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en (grondstof)kosten, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting, stijgt, heeft Opdrachtnemer het recht haar tarief dienovereenkomstig te verhogen. Klant is gehouden tot betaling van deze prijsverhoging.
 3. Indien niet nadrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijke bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer.
 4. Indien Opdrachtnemer een vast tarief met klant is overeengekomen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, dat Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Opdrachtnemer stelt klant hiervan in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte. Klant is gehouden tot betaling van deze meerkosten.
 5. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt Opdrachtnemer klant in kennis van de financiële consequenties.
 6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar tarieven te verhogen. Echter reeds eerder overeengekomen opdrachten zullen gedurende de duur van deze opdracht uitgesloten zijn van een prijsstijging. Pas bij een eventuele verlenging of het aangaan van een nieuwe overeenkomst zal de gewijzigde prijs in dat geval worden doorgevoerd.
 7. Opdrachtnemer specificeert facturen naar opdracht c.q. Diensten en in het geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
 8. Het tarief van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden en andere kosten, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting voorafgaand aan de volbrenging van de werkzaamheden aan klant in rekening gebracht. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht voor om volledige vooruitbetaling te vorderen.. 
 9. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat klant het voornoemde voorschot c.q. aanbetaling heeft voldaan.
 10. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft Opdrachtnemer recht op betaling van honorarium over en kosten van het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Klant dient het factuurbedrag te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum en op door Opdrachtnemer aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. Betaling dient volledig vóór aanvang van de levering van diensten voldaan te doen, tenzij een termijnbetaling overeengekomen is. 
 3. In het geval van termijnbetaling dienen de betalingen altijd in de eerste paar maanden voldaan te worden. 
 4. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op
 5. Indien klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is klant van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nader sommatie of ingebrekestelling is vereist, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, het recht vanaf de vervaldag klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer. 
 6. Opdrachtnemer is bij niet tijdige of niet volledige betaling door klant bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten. 
 7. Door klant gedane betalingen zullen door Opdrachtnemer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 
 9. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van klant te verlangen. 
 10. Bij uitblijven van volledige betaling door klant, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemde opschortingsrecht heeft Opdrachtnemer eveneens indien zij al voordat klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van klant te twijfelen.

 

Artikel 11 – Betalingsonmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop klant:
  1. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot haar faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 
 2. In bovenstaande gevallen zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op klant voor tot dan toe geleverd werk direct opeisbaar.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien klant aantoont dat zij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende plaatsvindt op grond van de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan of deze niet van toepassing is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door Opdrachtnemer gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW, over maximaal een periode van 2 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van klant of derden, letselschade of immateriële schade. 
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke van door derden geleden schade. Klant vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden. Indien Opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van klant. 
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie. Klant zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van:
  1. Het niet voldoen aan de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen voor klant;
  2. De verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door klant aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van klant;
  3. Het niet of niet tijdig controleren van geleverde stukken en gegevens of de door Opdrachtnemer geleverde stukken en documenten. 
  4. Niet deskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de adviezen, templates, documenten en/of een cursus door klant;
  5. Gebruik van adviezen, templates, documenten en/of een cursus voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door klant of derden;
  6. Een langere uitvoerings- of oplevertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt.
  7. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen door Opdrachtnemer dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
  8. Storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de digitale producten en/of programma’s. 
  9. Verminderde of tegenvallende resultaten, het niet behalen van beoogde doelstellingen e.d.;
  10. Het nemen van onvoldoende of ondeugdelijke maatregelen door klant ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van persoonsgegevens;
  11. Inbreuken op privacy rechten van derden wegens door klant verstrekte gegevens of andere informatie en stukken.
 6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht. 
 7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat kant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 
 8. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de klant kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat zij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien zij nalaat de vergissing bij Opdrachtnemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk. 
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

 

Artikel 13 – Garanties

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting. 
 2. Ingeval door Klant terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Opdrachtnemer kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Indien dat niet mogelijk is, dan zal restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden in overweging worden genomen. Een en ander ter keuze van Opdrachtnemer. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. 

 

Artikel 14 – Klachten

 1. Klachten met betrekking tot uitgevoerde diensten dienen schriftelijk direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van klant. 
 2. Indien bovengenoemde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt, worden de diensten correct geacht te zijn uitgevoerd.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van Klant niet op. 
 4. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Opdrachtnemer indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd. 

 

Artikel 15 – Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht heeft geen betrekking op zakelijke klanten.
 2. Bij aankoop van digitale producten en diensten, zoals een online cursus of e-book, die downloadbaar of direct beschikbaar zijn, stemt Klant uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart Klant dat zij afstand doet van haar herroepingsrecht. 
 3. Opdrachtnemer sluit herroepingsrecht voor de volgende diensten uitdrukkelijk uit:
  1. Op verzoek van Klant conform diens specificaties op maat gemaakte diensten die gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.
  2. Diensten die verricht worden op een bepaalde datum, of gedurende een bepaalde periode, zoals maar niet gelimiteerd tot workshops of andere evenementen.

 

Artikel 16 – Opschorting / ontbinding

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen het opleveren van diensten aan klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan, indien:
  1. Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
  3. Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in bovengenoemde situaties of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige door klant of derden geleden schade of gemaakte kosten.

 

Artikel 17 – Beëindiging/annulering

 1. De tussen Klant en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst eindig bij overlijden van Opdrachtnemer of Klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Opdrachtnemer. 
 2. Indien het door Opdrachtnemer uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van Opdrachtnemer op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door klant aan de erfgenamen te worden betaald het totale overeengekomen bedrag, verminderd met een redelijk, in overleg met rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk. 
 3. Ingeval Klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is zij aan Opdrachtnemer vergoeding van de reeds gemaakte kosten alsmede een door Opdrachtnemer nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding is ten behoeven van gederfde omzet en winst bovenop de door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten. De schadevergoeding is, naast betaling van reeds gemaakte kosten, als volgt te fixeren en aan Klant in rekening te brengen:
  1. Tot 14 dagen voor aanvang van een sessie, traject, online training of masterclass kan dit kosteloos, met uitzondering van reeds gemaakte kosten door Opdrachtgever.
  2. Tussen 14 en 7 dagen (168 uur) voor aanvang is Klant de Opdrachtgever 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
  3. Tussen 7 dagen (168 uur) en 3 dagen (72 uur) is Klant 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
  4. Bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang is Klant de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. 
 4. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Opdrachtnemer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd alle reeds door klant er betaalde bedragen te verrekenen met de door klant verschuldigde schadevergoeding. 
 6. Duurovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar door Klant. 
 7. Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn voor beide partijen opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 
 8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Klant is bij opzegging door Opdrachtnemer gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte vermeerderd met eventuele gemaakte kosten van derden. 
 9. Opzegging c.q. Annulering door een der partijen dient schriftelijk te geschieden. 

 

Artikel 18 – Geheimhouding, privacy and cookies

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard omtrent alle feiten en bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn, die door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van de partijen, voor zover partijen zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele klanten en persoonsgegevens, te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden. Opdrachtnemer behoudt zich voorts het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referente of voorbeeld te mogen noemen c.q. Gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan klant verschuldigd is. Voor gebruik van klantnaam en / of persoonlijke gegevens zal te allen tijde schriftelijke toestemming gevraagd worden van klant.
 3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 1, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, viciele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Opdrachtnemer is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. Tevens is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, (online) cursussen c.q. Trainingen, templates, documenten en/of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken, of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, op Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 5. De gegevens en informatie die Klant aan Opdrachtnemer verstrekt en Opdrachtnemer verzamelt, zal Opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 
 6. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van Klant afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze openbaar te maken.
 7. Bij het bezoeken van de website van Opdrachtnemer kan Opdrachtnemer informatie van klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Opdrachtnemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

 

Artikel 19 – Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Klant, voor zover die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 
 2. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (online) cursussen c.q. Trainingen, documenten, templates en werkbestanden en/of andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, verkopen, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te be-of verwerken of te exploiteren. 
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar vervaardigde geestesproducten, welke haar (intellectueel) eigendom blijven, waaronder maar niet gelimiteerd tot adviezen, (online) cursussen c.q. Trainingen, documenten, templates en werkbestanden en/of andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, te gebruiken voor andere ontwerpen en templates. Klant mag deze door Opdrachtnemer vervaardigde geestesproducten echter niet gebruiken of be-of verwerken, met uitzondering van uitdrukkelijke toestemming daartoe van Opdrachtnemer. 
 4. Bij gebruik van de ontwerpen kan naamsvermelding van Opdrachtnemer verplicht gesteld worden, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Klant en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen partijen worden -met uitzondering van dwingendrechtelijke bepalingen – enkel beslecht door de beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Januari 2023